nguyên tắc kế toán quan trọng

7 nguyên tắc cơ bản cần lưu ý trong kế toán hiện nay

Business People Celebrating Success in a Cityscape

Nguyên tắc này giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong một