26 nguyên tắc kế toán áp dụng trong doanh nghiệp, xí nghiệp

Với bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều phải tuân thủ theo 26 áp dụng trong doanh nghiệp.

Đây là số nguyên tắc được thông tư 200/2014/BTC ban hành năm 2014. Được thay thế cho các thông tư cũ của doanh nghiệp. Sau đây là 26 nguyên tắc vàng trong kế toán doanh nghiệp bạn cần ghi nhớ :

Theo thông tư 200/2014/BTC có tới 26 nguyên tắc kế toán áp dụng trong doanh nghiệp phải tuân thủ và làm theo

0tong-quan-ve-kttc-11-728

Với bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều phải tuân thủ theo 26 nguyên tắc kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.

Đây là số nguyên tắc được thông tư 200/2014/BTC ban hành năm 2014. Được thay thế cho các thông tư cũ của doanh nghiệp. Sau đây là 26 nguyên tắc vàng trong kế toán doanh nghiệp bạn cần ghi nhớ :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *